Rezidence pod Portáškami

Axonometrická situace
Architektonická situace
Vizualizace - uliční pohled - směr do Pece pod Sněžkou
Vizualizace - uliční pohled - směr Horní Maršov
Vizualizace - náměstí ve Velké Úpě
Vizualizace - solitérní objekt - bývalý penzion Hela
Vizualizace - západní objekt ve svahu
Vizualizace - východní objekt ve svahu
Příčný řez
Podélné řezy
Půdorys 2. PP
Půdorys 1. PP
Půdorys 1. NP
Půdorys 2. NP
Půdorys 3. NP
Půdorys 4. NP
Půdorys 5. NP
Půdorys 6. NP

Investor:
Fáze:
Obestavěný prostor:
Počet apartmánů:
Lokalita:
Rok zpracování:
Kolektiv:

Soukromý investor
Soutěžní workshop
50 410,2 m³
96
Velká Úpa
2022
Pavel Svoboda, Barbora Svobodová Medová

Zadáním investora byla realizace ubytovacího komplexu, který uvažuje s apartmánovými jednotkami, kde převažují byty menších kategorií tj. 2 + kk a 1 + kk. Obytná část souboru disponuje krytým parkovištěm, úložnými sklepními kójemi, prostorami pro úschovnu lyží a kol a technologickými místnostmi. V rámci vybavení rezidence se také uvažuje s provozem wellness a fitness pro potřeby klientů „Aparthotelu“. Záměr dále přispívá komerčnímu a veřejnému vybavení obce, neboť projekt počítá s realizací restauračního zařízení, rychlého občerstvení, veřejných toalet, komerčních jednotek a ordinacemi praktického lékaře a zubaře.

Hlavním konceptem návrhu je soubor budov, které bezprostředně komunikují s hlavními veřejnými prostranstvími lokality a dotváří tak specifické centrum obce obohacené o veřejné a komerční vybavení v úrovni parteru. Celkový soubor je tvořen čtyřmi hlavními hmotami. Tj. Objekt na pozemku současného hotelu Hela, hlavní objekt podél hlavní silnice a dva objekty orientované kolmo ke svahu v severozápadní části řešeného území. Hmota hlavní budovy je rozdělena na tři části a je umístěna na rozšířeném podstavci dotvářející parter vstupní brány do hlavní lokální turistické destinace tj. Pec pod Sněžkou a přilehlé oblasti. Objekt je navržen jako tří-podlažní s ustoupeným podkrovním patrem, kde maximální výška střešního pláště nepřesahuje maximální výšku stávajícího hotelu Hela. Vzhledem k morfologické situaci se hmota objektu zařezává do svahu a to nejen v příčném směru, ale i v podélném směru, kde tím dochází snížení hmoty směrem na západ. V návaznosti na hlavní hmotu rezidence jsou k objektu přistaveny další dvě hmoty samostatných staveb, které jsou orientovány kolmo ke svahu. Touto orientací dochází ke kaskádovitému vnitřnímu uspořádání stavby. Tyto objekty jsou přístupné spojovacím koridorem z hlavní budovy. Objekt nahrazující hotel Hela přímo navazuje na hlavní nástupní prostor k lanovce. Toto významné těžiště obce bude výhledově komponováno jako náměstí. V souvislosti s touto skutečností je hlavní vstup do rezidence, restaurace a rychlého občerstvení orientováno směrem do náměstí. Veřejný prostor náměstí je v rámci návrhu uvažován s kompaktní zpevněnou plochou, kde by bylo možné tuto plochu na vyhrazených částech pronajímat pro sezónní služby (např. stan apreski). Návrh také přichází s námětem vybudovat zde malé dětské hřiště s využitím svahu, který k náměstí přiléhá.

Apartmánový soubor skládá ze samostatné budovy (dříve hotel Hela), dlouhé hlavní budovy podél silnice a dvou objektů přistavených kolmo k hlavní budově. Hlavní budova podél silnice byla v rámci návrhu rozčleněna na tři hmoty, tak aby se narušila horizontalita a psychologicky zmenšilo měřítko stavby. Významným prvkem, který identifikuje architektonické řešení celého apartmánového souboru je soustava různě nakloněných střech, které pomyslně snižují vizuální objem. Princip šikmých střech také reflektuje kontext okolní zástavby, neboť čistě plochých střech je v lokalitě minimum. Toto navrhované řešení střešní krajiny v kombinaci s jednotným fasádním stylem je podtrženo zvoleným matně stříbrným povrchem fasádního a střešního pláště. Toto řešení vytváří sjednocenou a kompaktní obálku celého souboru. Dalším výrazovým prvkem, který zásadně ovlivňuje vzhled budov je dřevo, které pokrývá pohledové části lodžií. Dřevěné materiály jsou také uvažovány do rámů oken a výkladců. Pro potvrzení lehkého rázu budovy je zábradlí na lodžiích navržené jako celoskleněné. Hmoty obytných částí budov jsou umístěné na rozšířeném podstavci, který představuje dvě podzemní podlaží. Střecha podstavce je pokrytá intenzivní zelenou střechou a fasáda je tvořena jednak výkladci komerčních jednotek a jednak kamenným obkladem, který tak v kontrastu se subtilním designem vrchní stavby tvoří pevný základ architektonického řešení návrhu.