Revetalizace parku Dlážděnka

Situace
Kavárna "Na Hraně"
Herní svah

Investor:
Fáze:
Plocha řešeného území:
Lokalita:
Kolektiv:

MČ Praha 8
Soutěž
13 536 m²
Praha 8 – Kobylisy
Barbora Medová, Pavel Svoboda, Johana Šimčíková, Jakub Med

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanisticko-krajinářského návrhu pro revitalizaci městského parku Dlážděnka. Cílem je celkové zatraktivnění této plochy, její zpřístupnění a nové vybavení. Charakter řešeného prostoru určuje modelace terénu a především terénní zlom. Zpřístupnění hrany terénu a na něj navazujícího svahu vytváří prostor výjimečné kvality. Návrh kultivuje stávající zelenou plochu na parkový prostor, který bude sloužit nejen místním obyvatelům. Navrhovaný park nabízí plochy pro pobyt, setkávání, hrací plochy pro různé věkové kategorie, veřejné sportoviště, případně veřejné toalety a občerstvení.
Navrhovaný park má přírodní charakter, využívá stávající modelaci terénu a stávající sytém zeleně. Návrh pracuje se zpřístupněním parku z nových směrů. Stávající východo-západní cesta je doplněna o síť parkových cest, které vedou od severního vstupu se schodištěm k hraně a dále po schodišti do spodní části parku, která je nově zpřístupněna. Dolní část parku protíná východo-západní štěrková cesta, která propojuje vstupy do parku ve spodní úrovni. Nachází se zde také naučná stezka, která se vine borovým hájem.
Pobytová louka je vymezena parkovými cestami. Z louky je výhled jako z náhorní plošiny na pražské panorama. Po celém vnitřní linii pobytového trávníku je v cestách navrženo odvodnění – svod vody do jímky. Řešení schraňování vody je určeno k péči o intenzivní parkový – pobytový trávník.
Ve spodní části parku se v současné době nachází vinice, návrh pracuje s ideou jejího rozšíření. Vinice bude v soukromém vlastnictví a bude sloužit pro účel vinice. Nebo bude vlastníkem město, které ji pronajme provozovateli. V severozápadní části pozemku vinice návrh předpokládá drobnou stavbu provozní budovy vinice, která bude dopravně zpřístupněná.