Městský dům Čiliz v Gabčíkovo

Axonometrie
Pohled do vnitrobloku
Půdorys 1.np
Půdorysy 2.np a 3.np
Pohled uliční "jižní"

Investor:
Fáze:
Obestavěný prostor:
Počet bytů:
Lokalita:
Rok:
Umístění:
Kolektiv:

Motrix Gabčíkovo s.r.o.
Architektonická soutěž
10 260,5 m³
17
Gabčíkovo, Slovensko
2022
3. místo
Pavel Svoboda, Barbora Svobodová Medová

Zadáním architektonické soutěže byla realizace polyfunkčního domu na pozemku u křížení ulic Krátky rad a Bratislavská v centru obce Gabčíkovo. 

Konceptem návrhu je soubor menších hmot, které jsou komponované v rámci jednoho celku. Důvodem tohoto řešení je dosažení optimálního měřítka zástavby s formou, která bude do značné míry v harmonii s kontextem okolní zástavby. Strukturu stavby představují čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, kde půdorys přízemí a suterénu je rozšířený. Střešní krajina návrhu odpovídá převážně sedlovým střechám, které jsou orientované štítem do hlavních veřejných prostranství. Hmota stavby koreluje s uliční čarou, od které částečně odstupuje a lokálně spolu s komerční vybaveností se k ní přimyká. Vytváří tak z urbanistického hlediska charakter blokové zástavby, který připomíná rozdrobenou zástavbu malých činžovních domů v prolukách.

Vzhledem ke skutečnosti, že se v lokalitě uvažuje s využitím souvislých obecních pozemků, které lemují trasu potoka Čiliz pro volnočasové aktivity, se projekt k tomuto potenciálu staví pozitivně. Návrh s tímto prostorem nejen svou orientací fasády přímo komunikuje, ale i zde uvažuje v rámci parteru s realizací vhodných funkcí, které tento prostor obohatí. V ploše mezi řešeným domem a potokem je uvažováno s dětským hřištěm, které je na dohled od komerčního vybavení, kde je v rámci návrhu preferována funkce restaurace. Na břehu potoka, který již není součástí řešeného území, je v rámci návrhu iniciována možnost posezení u vody formou zpevněného stupňovitého břehu.

Navržený polyfunkční dům se pohledově skládá z devíti hmot, které vytváří dojem samostatně stojících domů vedle sebe realizované v rámci městského bloku. Všechny tyto domy jsou navržené podle stejného vzorce v různých variacích tvarových a materiálových řešení. Fasády souboru jsou řešeny individuálně pro jednotlivé hmoty tak, aby byl podpořen koncept samostatných domů v městském bloku. Významnými prvky, které sjednocují hlavní koncepci architektonického ztvárnění fasád, jsou dva odstíny šedé barvy kreativní rastrované omítky a režné zdivo v souhře s šambránami po obvodu okenních otvorů. Okna a vitráže společně s šambránami jsou řešené v hliníkových materiálech a to ve dvou odstínech šedé barvy (antracit, světle šedá). Použití těchto odstínů je nastaven v závislosti na konkrétní fasádě, kde dojde ke kontrastu kovových prvků s fasádou. Světle šedé rámy a oplechování budou náležet fasádám s tmavou omítkou, antracitové kovové prvky budou realizovány na fasádách se světlou omítkou a na fasádách s režným zdivem.