Základní škola Komenského v Říčanech

Situace
Hlavní vstup
Půdorys 1.NP
Půdorys 2.NP
Půdorys 3.NP
Řez
Interiér - chodba
Interiér - učebna

Investor:
Fáze:
Plocha řešeného území:
Obestavěný prostor:
Počet žáků:
Lokalita:
Kolektiv:

Obec Říčany
Soutěž
13 536  m²
45 843 m³
540
Říčany – Praha východ
Barbora Medová, Pavel Svoboda, Johana Šimčíková, Jakub Med

Předmětem soutěže byl návrh architektonického a konstrukčního řešení 18- třídní základní školy v Říčanech. Základní škola s 18 kmenovými třídami pro 1. i 2.stupeň bude mimo jiné obsahovat specializované učebny, jídelnu, tělocvičnu a venkovní sportoviště, zpevněné plochy (chodníky, parkoviště, komunikace), sadové úpravy pozemku. Základní škola bude umístěna na Komenského náměstí v Říčanech na nezastavěném pozemku, který byl využíván jako louka. Návrh budova školy je řešena jako součást servisu pro jednotlivce, komunitu, město a jeho okolí. Drobnější měřítko odpovídá nejen svému okolí, ale i své funkci. Děti na ZŠ potřebují příjemné a bezpečné prostředí, které odpovídá jejich velikosti. Děti se liší podle věku i typem her, jež preferují. Tomu jsou uzpůsobené třídy, společné prostory na chodbách, atriích, ale i venkovní prostor a sportoviště. Budova školy sestává ze skupiny jednotlivých hmot, které jsou odlišeny materiálem fasádního pláště. Vizuálně tak zmenšují objem školy a zdůrazňují strukturu složenou z jednotlivých hmot. Budova je tvořena třemi hlavními částmi. Centrální částí (se vstupem, aulou/jídelnou a specializovanými třídami) a dále samostatnými prostory pro výuku na I. a II. stupni. Jádro každé ze tří částí tvoří atrium, jehož charakter se mění v závislosti na jeho významu a funkci. Toto řešení umožňuje přirozené osvětlení v rámci společných prostor, a tím zvyšuje komfort užívání, jehož smyslem je pozitivní vztah dětí se školou. Společné prostory jsou obklopeny transparentními plochami, které neplní pouze funkci ideálního osvětlení přirozeným světlem, ale zároveň vytváří transparentní prostředí, kde jsou si rovni žáci i učitelé – okna vedou nejen do tříd, ale i do kabinetů, což vede k většímu přehledu a tím i důvěře. Významným architektonickým řešením je vstup do budovy, jehož formu tvoří ustupující hmota čelní fasády směrem do interiéru, což umocňuje vztah okolního a vnitřního prostředí. Kromě zdůraznění vchodu má jeho ztvárnění i praktický význam, slouží jako závětří kryté před deštěm. Mimo hlavní budovu se z provozního i výrazového hlediska nachází tělocvična a venkovní prostory školy.