Bytový soubor v Mělníku

Půdorys - vstupní podlaží
Půdorys - 1.NP
Jižní pohled
Severní pohled
Pohled z ulice

Investor:
Fáze:
Obestavěný prostor:
Počet bytů:
Lokalita:
Rok:
Kolektiv:

Soukromá společnost
DÚR
70 200 m³
229
Mělník, ul. Bezručova
2023
Pavel Svoboda, Barbora Svobodová Medová

Zadáním investora byla úprava projektu DÚR souboru bytových domů, který investor získal v rámci akvizice. Cílem těchto úprav bylo vytvořit řešení, které bude po stránce architektury a funkčnosti odpovídat současným trendům kultury bytové výstavby a zároveň bude odpovídat vydanému územnímu rozhodnutí.

Urbanistický koncept bytového souboru se skládá z pěti hmot, které mají shodnou základní prostorovou členitost. Všechny budovy jsou navržené se šesti nadzemními podlažími a polozapuštěným suterénem. Hmota suterénního podlaží je oproti vyšším podlažím rozšířená, díky tomu zde mohou být umístěny střešní terasy pro byty v prvním podlaží. Hmota nadzemních pater dále vybočuje oproti hmotě suterénu z druhé strany a vytváří tak malé podloubí v místě hlavního vstupu do budovy. Návrh po architektonické stránce je řešen minimalistickou formou. Fasády vrchní stavby jsou řešené omítkami v kombinacích barev oranžová, bílá a tmavě šedá. Povrch fasády vstupního podlaží je řešen šedým obkladem cembrit. Důležitým prvkem všech staveb, který významným způsobem determinuje vzhled budov, jsou balkony s plechovým opláštěním, které jsou řešené ve stejné paletě barev tak, aby docházelo ke kontrastu fasád s kovovými prvky balkonů. Součástí návrhu bylo také řešení souvisejících venkovních prostor, kde byla akcentována rovnováha mezi zpevněnými plochami a zelení. Návrh zde uvažuje s bohatou a pestrou vegetační skladbou – bylin, keřů a stromů. Povrchy značné části venkovního parkoviště jsou tvořeny ozeleněnou dlažbou. Vzhledem k tomu, že značná část venkovního prostoru je určena pro parkování, je do veřejného prostoru včleněn prvek ozeleněné pergoly, která vybrané parkovací plochy zakrývá.