Kontakt

Ing. arch. Barbora Svobodová Medová
mob: +420604382240
emai: b.svobodova@masarchitekti.cz

Ing. arch. Pavel Svoboda
mob: +420739661814
email: p.svoboda@masarchitekti.cz

Adresa: Pod Duby 430/4, 104 00 Praha 10 – Křeslice