Obecní úřad Hovorčovice

Investor:
Fáze:
Obestavěný prostor:
Počet zaměstnanců:
Lokalita:
Rok zpracování:
Kolektiv:

Obec Hovorčovice
Studie (soutěžní návrh)
2 900 m³
23
Praha východ
2020
Barbora Svobodová Medová, Pavel Svoboda,

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu nového sídla Obecního úřadu v Hovorčovicích a jeho okolí. Obec prošla v nedávné době velkým a rychlým rozvojem a proto potřebuje posílit své centrum a vybudovat adekvátní zázemí občanské vybavenosti. Polyfunkční objekt se stane významným reprezentativním místem sídla, který usnadní komunikaci mezi obyvateli a správou obce.Při návrhu budovy obecního úřadu a jeho bezprostředního okolí jsme si kladli tři  základní otázky. Jak propojit měřítko odpovídající kontextu okolní zástavby  s monumentálním charakterem budovy úřadu? Jak vtiskneme budově reprezentativní ráz, aby  se mohla stát důstojným centrem místní municipality? Jak skloubíme požadovaný stavební  program se zvolenou formou architektonického řešení v souladu s vhodným provozním  řešením? Z těchto úvah se zrodil náš koncept: spojení malého měřítka s monumentálním  výrazem, vyřešit praktické otázky života a přidat něco nového, co je v hloubi srdce vlastní  všem. Koncept sleduje současné uspořádání hmot stávajících staveb, jejichž silueta se stala  zakořeněnou součástí koutu staré návsi a plácku před současným obecním úřadem. Řešením  je podobné půdorysné vymezení budovy, která ustupuje v místě nároží zešikmením hmoty a  tím zajišťuje lepší přehlednost pěšího a silničního provozu. Hlavní hmota, kde se nachází  hlavní vstup, je tvořena třípodlažním podsklepeným objektem, jejíž forma sleduje základní  rysy architektury vesnického měřítka, tj. například nízká podlažnost nebo sedlová střecha. Na  hlavní hmotu kolmo navazuje jednopodlažní objekt s plochou střechou, která je využita pro  venkovní terasu.